Π

περιγραφή

Το εργαστήριο καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας με έμφαση την Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Διεθνή Οικονομικά, Μικροοικονομική συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανικής Οργάνωσης, Εφαρμοσμένα Αγροτικά Οικονομικά και την Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική.

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εργαστηρίου:

Σ

σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε παροπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

Ανακοινώσεις

Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων
Ειδικές αναπτυξιακές μελέτες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς

TOP